Pies


Masaje thai pies | 50 min | 33 euros

Pedicura deluxe | 90 min | 36 euros

Pedicura spa | 50 min | 29 euros

Pedicura XS | 30 min | 19 euros

Retirado esmalte permanente | 15 min | 6 euros

Esmaltado tradicional | 10 min | 6 euros

Esmaltado permanente | 25 min | 10 euros

Plus | 10 min | 4 euros

Pies


Masaje thai pies | 50 min | 33 euros

Pedicura deluxe | 90 min | 36 euros

Pedicura spa | 50 min | 29 euros

Pedicura XS | 30 min | 19 euros

Retirado esmalte permanente | 15 min | 6 euros

Esmaltado tradicional | 10 min | 6 euros

Esmaltado permanente | 25 min | 10 euros

Plus | 10 min | 4 euros